Prerada

Ruda ggk.450mm (projektovana veličina, u stvarnosti i veće krupnoće), kamionima se transportuje do bunkera rovne rude (prihvatni bunker), na Flotaciji. U odeljenju drobljenja i prosejavanja ruda se usitnjava do ggk16mm. Kapacitet odeljenja drobljenja je 110t/h.

Izdrobljena ruda se transportnim trakama transportuje u mlinski bunker (skladira). Kapacitet mlinskog bunkera je 800 - 1000t rude. Izdrobljena ruda se usitnjava u mlinu sa kuglama, uz prisustvo vode. Kapacitet mlina je 35t/h. Sitno samlevena ruda - pulpa, sastoji se od 65% zrna manjih od 80 mikrona. Pulpa (mešavina rude i vode) uz dodatak reagenasa priprema se za flotiranje.

U procesu flotiranja, upotrebljavaju se sledeći reagensi: deprimatori, penušavci, kolektori i modifikatori. U procesu flotiranja koriste se fizičko-hemijske osobine minerala. Naša flotacija prerađuje polimetaličnu olovo-cinkanu-bakrovu rudu. Redosled flotiranja je sledeći: flotiranje minerala olova, zatim minerala bakra i na kraju minerala cinka. Cilj tehnološkog procesa flotiranja je dvostruk da bi postigla što veće iskorišćenje metala i što veći stepen koncentracije metala u koncentratima. Proizvodi flotacije su koncentrati i jalovina (u kojoj su samo tragovi metala). Koncentrati se prodaju, a jalovina se skladišti na jalovištu.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10