Zaštita životne sredine

Projekat monitoringa definiše program monitoringa za svaku komponentu životne sredine posebno, odgovarajuce zakonske osnove koje se odnose na postupke uzorkovanja i monitoringa, metode izvodenja monitoringa, lokacije mesta za uzorkovanje, vreme uzorkovanja i vremensku dužinu uzorkovanja i trajanje monitoringa.
    U Rudnik i flotacija Rudnik DOO, vrši se sledeći monitoring cije rezultate, preduzeće redovno dostavlja nadležnom organu za zaštitu životne sredine i resornim ministarstvima:
•    Merenje emisije opasnih i štetnih materija u vazduh
•    Merenja kvaliteta voda (otpadnih, površinskih, podzemnih, pijaćih)
•    Monitoring otpada
 
MONITORING KVALITETA VAZDUHA
  Pracenje kvaliteta vazduha u preduzeću se vrši u skladu sa Planom merenja emisije u preduzecu i sledecim propisima:
•    Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.Glasnik RS 135/2004,36/09)
•    Zakon o zaštiti vazduha (Sl.Glasnik RS 36/09)
•    Uredba o granicnim vrednostima emisija zagadujucih materija u vazduh (Sl.Glasnik RS 71/10)
 Merenje se vrši dva puta godišnje iz emitera sistema za prečišcavanje gasnih tokova primarnog drobljenja i sekundarnog i tercijernog drobljenja sa prosejavanjem, u okviru pogona flotacije i obuhvata merenje emisije praškastih materija.
Merenje obavlja ovlašćena stručna organizacija, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina ITNMS iz Beograda, akreditovanom metodom ISO 9096:2003(E)-Određivanje masene koncentracije čvrstih čestica.
Od ove godine vršiće se i monitoring emitera kotlarnice na pogonu Jame.

MONITORING VODA
    Praćenje kvaliteta voda vrši se prema sledećim propisima:
•    Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.Glasnik RS 135/2004,36/09)
•    Zakon o vodama (Sl.Glasnik RS 30/10, 93/12)
•    Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda (Sl.Glasnik RS 96/2010)
•    Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa podzemnih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (Sl.Glasnik RS 74/11)
•    Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.Glasnik RS 67/11)
Merenja se vrše na sledecim mernim mestima :
•    Izlaz iz rudničke jame
•    Izlaz iz pogona flotacije
•    Izlaz iz bočnog kolektora
•    Drenažne vode
•    Površinske vode – Rudnički potok pre i posle uliva otpadnih voda
•    Podzemne vode iz 5 pijezometara
•    Pijaća voda na nekoliko mernih mesta u svim pogonima
   Uzorkovanje i analiziranje se vrši od strane ovlašcene laboratorije Zavoda za javno zdravlje iz Kraljeva, cetiri puta godišnje. Tom prilikom se rade hemijsko-fizicke i mikrobiološke analize akreditovanim metodama.
   Takođe se vrši kontinualno merenje količine ispuštenih otpadnih voda u javni vodotok, ultrazvučnim  uređajem - limnigrafom, a Izveštaj o kolicini ispuštenih voda se redovno dostavlja resornom Ministarstvu za vodoprivredu.

MONITORING OTPADA
Na lokaciji preduzeca generišu se obe vrste otpada, neopasan i opasan. Ispitivanje otpada vrše ovlašćene organizacije za ispitivanje otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i na osnovu fizicko-hemijskih analiza izdaju Izveštaj o ispitivanju otpada, obavezan za sav otpad koji se u Katalogu otpada vodi kao opasan ili potencijalno opasan. Otpadom se upravlja prema Planu o upravljanju otpadom za naše preduzeće.
Do predaje na zbrinjavanje, otpad se skladišti u privremenom skladištu na lokaciji preduzeća. Za sve vrste otpada potpisani su Ugovori o predaji na tretman sa ovlašcenim operaterima. Opasan otpad se u saradnji sa ovlašcenom organizacijom  izvozi na tretman. Svako kretanje otpada je praćeno Dokumentima o kretanju otpada. Dokument o kretanju opasnog otpada se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.
Zakonska obaveza operatera je da vodi dnevnu i godišnju evidenciju nastalog, privremeno skladištenog i otpada predatog na zbrinjavanje i za prodaju. Evidencija se vrši na osnovu dostavljenog Dokumenta o kretanju otpada, Zapisnika o nastanku otpada. Takode se vrše i vizuelne kontrole postupanja sa otpadom.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.

IQNet SR10